Home » Dubai: Back at Mythos, my favorite Greek restaurant